જેંડર સેંસેટાઇઝેશન ટ્રૈનિંગ

Categories :

જેંડર સેંસેટાઇઝેશન ટ્રૈનિંગનુ ૪થી બેંચનુ ઉદઘાટન તે સમયે મંદબુદ્ધિકિશોરી વિભાગની બહેનોએ બનાવેલ ચીજ વસ્તુઓનુ પ્રદર્શન અને વેચાણ

-જેંડર રીસોર્સ સેંટ્રર ગુજરાત રાજ્યમાથી આવેલ  બેનનુ વક્તવ્ય

– બિયોંડ આર્ટ ગેલેરી અને ઝાયડ્સ કૈડ્લા ખાતે યોજાયેલ પ્રદર્શનના ફોટોગ્રાફસ