ગુરુપુર્ણિમા પર્વની ઉજવણી

Categories :

જ્યોતિસંઘ હોલમા અમદાવાદ મા આવેલા મ્યુઝીયમોના ક્યુરેટરોની મીટિંગ રાખવામાં આવી હતી

  • રક્ષાબન્ધન માટે બહેનો પાસે રાખડી બનાવડાવી અને વેચાણ કર્યુ
  • ગુરુપુર્ણિમા પર્વની ઉજવણી કરવામા આવી આ પર્વનુ મહત્વ સમજાવી બહેનોએ શિક્ષકોને ગુલાબ આપ્યા.